[X]


TØNSBERG JAZZKLUBB

                                                                              Årsberetningen 2019

Etter valget på årsmøte 2019 fikk styret følgende sammensetning:

Leder                                          Erik Steenbuch

Nestleder/markedsansvarlig      Jan Stigller

Kasserer                                     Knut Andersen

Sekretær                                     Gunn Perry

Booking                                       Sven Arne Trolsrud

Arrangement/Teknisk Team         Erik Skaug

Medlem                                        Harald-Jul Tveitan

1 Varamedlem                             Tom Hansen

2 Varemedlem                             Olaf Matiassen

Revisor                                        Tom Christoffersen

Valgkomite                                   Sven Erik Dørum, Hans Martin Lundestad, Mona Skagen (permisjon)

 

Styrets arbeid

Alle bortsett fra et medlem av styret ble skiftet ut. De fleste hadde i beste fall noen vage ideer om hva det innebar å sitte i styret for Tønsberg Jazzklubb. Oppgavene er mange og krevende, og vedtektene gav begrenset støtte for den enkelte til å vurdere forutsetninger til å påta seg dette rent praktisk. Arbeidsoppgaver for styret i Tønsberg Jazzklubb ble overlevert i forkant, men det har vært mange samtaler med våre forgjengere for å få alle detaljene og kunnskapen på plass.

Internt ble hovedoppgavene fordelt først. Samholdet og vennskapet i styret har vokst etter som tiden har gått og oppgaver har blitt løst. Hver og en skal ha stor honnør for den personlige innsatsen det har krevd for å finne løsninger på oppgaver som ble oss åpenbart etter hvert. Vi har derfor måttet hjelpe hverandre en god del for å få alle bitene på plass.

Styret begynte å arbeide med vaktrutiner og det praktiske rundt konsertene som er hjerte i klubben. Med nytt styre ble det også nesten bare nye fjes i vakten. Flere var positive til å sitte i vakten og vi har hatt møte med alle som sitter på vakt - styrets medlemmer og fire til. Vaktrutinene ble diskutert og komplettert med gode innspill.Den eneste godtgjørelsen er gratis inngang til konsertene. Her trenger vi flere frivillige! I tillegg så har kasserer et fast arbeid med å avstemme og håndtere oppgjør.

I pakt med «hvitvaskingsdirektivet » så har vi sluttet med kontant oppgjør til musikantene . Det enkelte band må sende en faktura med et organisasjonsnummer. Dette krever myndighetene for å bekjempe svart arbeid og skatteunndragelser, som vi selvsagt støtter opp om. Orkestrene har vist stor forståelse for dette.

Etter at vaktholdet var på plass begynte arbeidet med å få oversikt over styrets oppgaver. I samarbeid med tidligere styremedlemmer er de ulike oppgaver beskrevet og hvert ansvarsområde har fått en funksjonsbeskrivelse som ble gjennomgått og vedtatt på styremøte i mai.

Vi har i løpet av året hatt to styremedlemmer i permisjon, på ulike tidspunkt. Det gjorde at vi endret litt på arbeidsoppgavene. Dette forsinket overtakelse av noen oppgaver innenfor data og administrasjon av klubbens hjemmesider. Igjen takk for ekstrainnsats fra tidligere styremedlemmer, i denne sammenheng. Endringene  gjorde at Harald-Jul Tveitan ble styrets sekretær og Knut Andersen overtok som medlemsansvarlig utpå høsten.

Styret har hatt 8 møter med til sammen 102 saker. Begge varamedlemmene har blitt innkalt til styremøtene og har deltatt i det praktiske på ulike måter. Oppmøte og engasjementet til alle innkalte har vært godt!

Styret har under denne perioden arbeidet med et forslag til vedtekter for jazzprisen. Det er også laget forslag til retningslinjer for æresmedlemskap, som flere medlemmer etterlyste på siste årsmøte. Dette er forslag som vil bli fremlagt, sammen med andre forslag til vedtektsendringer på årsmøte.

I tillegg til de bookede orkestrene har vi vært så heldige å få besøk av unge kjempetalenter innenfor vår musikkart. Det har  vært viktig for styret å støtte nyrekruttering til de jazzformene som Tønsberg Jazzklubb elsker! Etter som nye muligheter kommer har styret ønsket å være positive til dette så lenge det er innenfor klubbens økonomi og rammer.

Klubben og medlemmene

Klubben er en sosial arena der nytelse av god jazzmusikk, sosialt samvær og god mat som for mange betyr nye og gode vennskap i voksen alder. Kunnskapen om våre genre er forbausende stor og mange jazzmusikere er kjendiser i Tønsberg .

Tønsberg Jazzklubb hadde ved årsskiftet 895 medlemmer - en tilbakegang på 105 siden i fjor. Dette holder nok til at vi fremdeles kan kalle oss Norges største jazzklubb. Gjennomsnittlig besøkstall har vært 158 som er en tilbakegang på 36. Mye kan nok tilskrives den store uenigheten som var i fjor og det var nok våren som fikk den største tilbakegangen. I tillegg så trekker de store trekkplastrene Troy Andersson og Magnolia ikke like mye som tidligere, så her er det betydelig tilbakegang. Det nye styret får til neste år se om det er mulig å finne andre høydepunkt til erstatning. Klubben er nå i en forsiktig positiv fremgang og vi har gledet oss over stadig flere konserter som har blitt besøkt av mellom 180 og 200 deltakere. Dette lover bra for fremtiden!

Økonomi

Den store uenigheten har også satt sine spor i regnskapstallene. Lavere medlemstall (- kr. 26.000) og færre på konsertene (- kr. 80.000) gir lavere inntekter. Ikke-budsjetterte merkostnader er Tona avgifter på 17.000 i 2019 som ikke var avklart når budsjettet ble lagt i fjor. Styret har vært aktive for å redusere kostnader. Kostnadene til pianostemming er halvert og reduksjon av honorar til musikerne har gitt en besparelse på kr. 23.000. Aret har samlet sett gitt et underskudd på ca kr. 113.000, men trenden på våre konserter har vært positiv under høsten. Siden honorarene til orkestrene er avtalt ett år i forveien og medlems- og inngangspriser stort sett reguleres på årsmøtene, iflg vedtektene, så har det vært en meget begrenset mulighet til å gjøre så mye på inntekts- og kostnadssiden for inneværende år.

Tønsberg jazzklubb har over 400.000 kr på banken ved årsskiftet. Dette gir trygghet til sammen å fortsette den gode utviklingen ved at medlemmene vil klubben vel og fremsnakker klubben, miljøet og den gode musikken! Vi har tro på at vi er på rett vei og at vi i Tønsberg Jazzklubb skal fortsette å nyte jazz fra øverste hylle!

Etter krav fra revisor har vi gått til anskaffelse av nytt regnskapssystem, Trippeltex regnskapssystem, som er sponset av A Support Vestfold. Regnskapet for 2019 er ført i det nye regnskapssystemet. Dette har vært et betydelig merarbeid for økonomiansvarlig! Styret er takknemlig for denne store ekstrainnsatsen dette har krevet.

Priser og samarbeid med hotellet

Vi har valgt å bruke dette året til å glede oss over vennskap og gode jazzopplevelser. Vi ser at medlemmer har kommet tilbake under hele høsten og at gapet har minsket måned for måned. Medlemsavgiften ble opprettholdt på årsmøte i fjor til 250 kr. Inngangspenger for medlemmene var fastsatt til kr. 50 for medlemmer og 100 for ikke-medlemmer. Sammen med hotellet har vi klart å holde prisen på lunsjbuffeten til kr. 150. Disse prisene vil også gjelde for 2020.

Som tidligere har jazzklubben sponsret julebordet med kr. 100. Dette har gitt alle en julepresang med skikkelig julemat rett før julehøytiden.

Det gode samarbeidet med Quality Hotel sikrer oss det beste produktet. Ansatte og ledelsen ved hotellet viser oss hele tiden at de ønsker at vi skal lykkes og at klubbens medlemmer skal fortsette å få gode opplevelser nesten hver helg hele året!

Informasjon/presse/markedsføring

Annonseinntektene ble dessverre redusert for inneværende år, med en nedgang på 17.000. Her må alle tenke kreativt for om mulig å få flere sponsorer. I år har det vært spesielt utfordrende å ta over alle forhold som gjelder markedsføringen og administrasjon av hjemmesidene. Her har Kari Borge vært fantastisk og bistått med arbeid hele første halvår. Sammen klarte vi å ta det videre etter hvert. Det var krevende og styremedlemmene har opplevd at her har det vært noe å lære. Derfor er vi som kollegium takknemlige for at Knut Andersen og hjelpsomme mennesker utenfor organisasjonen har bidratt.

Styret har en klar målsetting om alltid å videreføre at:

- alle medlemmer som ønsker, det får ukentlig informasjon via mail.

- flyveblad  legges ut på hver  jazzcafe og Facebook  

- våre websider oppdateres jevnlig med program og annen informasjon og begivenheter i Tønsberg Jazzklubb

- det sendes en pressemeldingtil Tønsbergs Blad og at vi informerer i avisens ukeoversikt, Byavisa og Norsk Jazzforum

- ekstra annonsering blir vurdert ved spesielle anledninger

Sluttkommentarer

Vi vil til slutt få takke alle gode krefter som sammen med det nye styret ønsket å viderefø re den positive utviklingen i samarbeid med det avtroppende styr e. Medlemmer og tidligere styr emedlemmer har støttet styret med kunnskaper og gode innspill! Sam men med alle medlemmene er den eneste veien vi kan gå for å skape gode jazzopplevelser og sosialt samvær og at konsertene er en energipåfylling den enkelte kan ta med seg hjem til helg og hverdag!

                                                                                                                              Tønsberg 27. januar 20

                                                                                                                          Styret i Tønsberg Jazzklubb

 

 

 

 

 

                                    


 

 

 

                                                           


Vi støttes av:

Klikk på logene for å vite mer

Format Eiendom  ostnorskjazzsenter henriksen qualityhotell_tonsberg vestfold_fylkeskommune bmw pemamiljoteknikk  skallevold Asupport Tønsberg Kommune

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Tønsberg Jazzklubb:

c/o Knut Andersen
Kastanjeveien 7
3151 Tolvsrød
Org.nr 989 893 262

Kontakt:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 98886226

Leder:

Epost: knut@vaari.no
Tlf: 98886226

Innhold © Tønsberg Jazzklubb. Webdesign ©2013-2020 Web Norge