[X]


TØNSBERG JAZZKLUBB    Resultatrapport 2019
Regnskapskonto Note Budsjett 2020 2019 2018
Periode Endring
         3200 Medlemskontigent Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 1  235 000  223 550  248 750 -  25 200
         3210 Inngangspenger Medlemmer 2  336 150  312 750  346 650 -  33 900
         3211 Inngangspenger Ikke Medlemmer 2  144 000  133 300  152 600 -  19 300
         3212 Annonseinntekter Program 3    44 000    36 000    53 000 -  17 000
         3213 Momsrefusjon 4    60 000    62 301    42 885    19 416
         3214 Offentlig Tilskudd 5        25 000 -  25 000
         3290 Tilskudd off (Tønsberg Kommune) 6    10 000    10 000      10 000
         3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 7              -         500           500
     Sum Salgsinntekter    829 150  778 401  868 885 -  90 484
         3900 Annen inntekt (grasrot andel) 8      2 500      3 748      2 814         934
     Sum  Annen driftsinntekt        2 500      3 748      2 814         934
           
   Totale Driftsinntekter 9  831 650  782 149  871 699 -  89 550
           
         4000 Honorarer/reise/musikk 10  530 000  581 050  554 384    26 666
         4010 Lydteknikker/senemester 11    75 750    67 500    59 750      7 750
         4011 Lydutstyr 12      2 500    11 409      1 050    10 359
         4012 Piano stemming 13    26 400    23 325    42 675 -  19 350
     Sum Varekostnad    639 650  683 284  657 859    25 425
           
Resultat før driftskostnader    192 000    98 865  213 840 -114 975
           
         6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom 14      5 000      5 000        5 000
         6500 Investeringer (Terminal systemet) 15              -    19 844      19 844
         6552 Datautstyr (software) Domene og Webb side avgifter        7 500      7 459      7 360           99
         6701 Honorar revisjon 16      20 000    16 250      3 750
         6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget            5 625 -    5 625
         6800 Kontorrekvisita      30 000    29 828    23 770      6 058
         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. Styret      10 000      7 658    10 690 -    3 032
         6940 Porto      10 000      8 642    11 635 -    2 993
         7140 Tur for medlemmer - Reisekostnad-Buss-Båt 17        96 044 -  96 044
         7141 Servering medlemmer(Ekstra for Julebord etc)      30 000    30 245    33 332 -    3 087
         7190 Annen kostnadsgodtgjørelse (Reise-Buss-Tog-Bil) 18        3 760        3 760
         7300 Salgskostnad-Markedsføring- Annonser Tbg. Blad      17 500      7 528    37 585 -  30 058
         7390 Program      37 500    30 000    33 500 -    3 500
         7400 Kontingent, Norsk Jazzforum        1 000         800         800  
         7420 Gaver - gevinster - Medlemmer      20 000    17 935    16 967         968
         7600 Tono - Biletter - Lisensavgift og royalties 19    20 000    17 330      17 330
         7740 Øredifferanser                  -                -
         7770 Bank og kortgebyrer 20      5 000      4 152      1 535      2 617
         7790 Diverse, Differanser, Avrundinger, Tap kasse opptelling 21      2 000      1 823      2 824 -    1 001
  Sum Driftskostnader    190 500  212 004  297 917 -  85 914
Driftsresultat        1 500 -113 137 -  84 077 -  29 061
           
         8050 Annen renteinntekt Banken 22      2 500      3 506      2 669         837
          Sum Finansinntekter        2 500      3 506      2 669         837
           
         8170 Annen finanskostnad 23      4 000      3 328        3 328
     Sum Finanskostnad          3 328        3 328
           
Netto finansresultat   -    1 500         178      2 669 -    2 491
Årsresultat                - -112 959 -  81 408 -  31 551

 

Balanserapport    
Tønsberg Jazzklubb    
     
Balanse desember 2019    
Regnskapskonto 31.12.2019 31.12.2018
     
Eiendeler    
            1290 Andre driftsmidler 15000  
      Varige driftsmidler 15000  
   Omløpsmidler    
            1500 Kundefordringer    
            1770 Andre periodiseringer -3000  
      Fordringer -3000  
      Bankinnskudd, kontanter og lignende    
         1900 Kontanter NOK 2000 4450
         1920 Bankinnskudd Driftskonto 50533 51547
         1930 Plaseringskonto .84982 252746 352228
         1940 Bankinnskudd SPAR Sperret 100742 100419
      Bankinnskudd, kontanter og lignende 406021 508644
   Omløpsmidler 403021 508644
Eiendeler 418021 508644
Egenkapital og gjeld    
     
   Egenkapital    
      Opptjent egenkapital    
         Annen egenkapital    
            2050 Annen egenkapital f. år 501944 583352
      Opptjent egenkapital -112959 -81408
      Udisponert resultat    
   Egenkapital 388985 501944
   Gjeld    
      Kortsiktig gjeld    
         Leverandørgjeld    
            2400 Leverandørgjeld 29036 6700
   Gjeld 29036 6700
Egenkapital og gjeld 418021 508644
     
Antall medlemmer 895 1000
Gjennomsnittlig besøkende på Jazzkafe 158 194

Signaturer styret balanse

 

Noter til regnskap pr. 31.12.2019

 • Medlemskontigenten er gått ned med 25200,00 som stort sett skyldes nedgang i antall medlemmer fra 1000 til 895 betalende medlemmer,
 • ungdom og æresmedlemmer ikke inkludert. Beløpet er ikke delelig med 250,00 p.g.a små korrigeringer banken.
 • Inngangspenger er gått ned tilsvarende, vi har delt registreringen medlem og ikke medlem.
 • Vi har ikke vært flinke nok med å selge annonser til Programmet og går på nok et tap.
 • Momsrefusjonen viste derimot en økning på 19416,00 til 62301,00
 • Offentlig støtte er ikke søkt hos Østnorsk Jazzsenter da vi fikk avslag fra Norsk Kulturråd i 2018
 • Derimot støtter Tønsberg Kommune oss med de 10000,00 også for 2020.
 • Konto 3295 er opprettet i forbindelse med avstemming bank og her er det 2 betalinger til.
 • Vi fikk inn en grasrot andel fra Norsk Tipping på 3748,00 mot 2814,00 i fjor.
 • Totalt fikk vi inn 782149 i inntekter mot 871699,00 i fjor (-89550,00)
 • Honorarer øket til 581050,00 mot 554384,00 i fjor. Nytt for året 2019 er innberetning av honorar salærene til skattemyndighetene i eget skjema.
 • Det ble lagt stor vekt på lydmester og summen ble 67500,00 mot 59750,00 i fjor
 • I lydutstyr ble det investert i Digital Rack Mixer 9962,00 og i høyttalere 20000,00 hvorav 5000,00 er tatt som avskrivning og 15000,00 er aktivert for nedskriving de neste 3 år. Se konto 1290 andre driftsmidler.
 • Vi har strammet inn på piano stemming og regner med 11 mnd. x 2400,00 for 2020.
 • Her vises avskrivningen på høyttalere
 • Det er brukt 19844,00 på ny bankterminal, lisens avgifter og tilkoblings avgifter.
 • Honorar revisjon er bokført med 20000,00 (10000 for 2018 ikke avsatt 2018 men betalt i 2019 og a konto 10000,00 for den nye) i 2018 ble kostnaden 16250,00 ifølge regnskaps føringen, bilag ikke kontrollert, men i fjorårets noter ble også 6250,00 angitt som advokat utgifter (netto 10.000,00) Det er ikke avsatt honorar for 2020.
 • Forrige års utlegg for Tur for medlemmer er postert som kostnad i likhet med forrige år
 • Annen kostnad er utlegg reiser til styremøter og kunne vært tatt med under møter styret,

Men da denne type kostnad hører inn under oppgave pliktige utlegg i kontoplan er den registrert på denne type konto.

        19. Den ventende Tono avgiften kom i 2019 og kom på 2x8665,00 lik 17330,00

        20. Bank kostnader er korrigert for 2018

        21. Som er konsekvens av p.t 20 er beløpet for 2018 korrigert tilsvarende

               

I og med overgang til nytt regnskapssystem «Tripletex» hadde jeg splittet opp kostnader for 2018 for å tilpasse standard kontoplan som bruker 4 siffer i konto nr. Oppsplittingen i det forrige tilsendte regnskap og noter hadde visse konkrete feil (i sammenligning med 2019) som vi har fått tilbakemelding på og som er rettet på beste måte. Endringer i tallene for 2019 er ikke foretatt i det disse er reviderte og godkjent av revisor.

Balansen har ingen noter.

Bank kontiene er nå splittet opp i regnskapet og ikke i en samlet sum (se balansen) og er avstemt med bank årsoppgaven. Driftskonto har en saldo på 50533,00 – sparekonto 252746,00 og sperret konto med 100742,00 inkludert renter.

Balansen er er oppgjort med med et underskudd på 112959,00 og egenkapitalen er derfor redusert til 388985,00 mot 501944 i fjor. Sum Eiendeler er 418021,00

Tønsberg, 9. februar 20

Revisjonsfirmaet
Tom Christoffersen AS
Kilengaten 15, 3117 Tønsberg

 

Til årsmøtet i

Tønsberg Jazzklubb

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Tønsberg Jazzklubb sitt årsregnskap som viser et underskudd på
NOK 112.959. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (JSAene).
Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon, som består av årsberetningen, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke på den øvrige informasjonen.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:

 • identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten
  det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
  revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
  tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
  vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
  for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
  samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
  av intern kontroll

 • opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen,
  for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men
  ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll.

 • evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
  regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige

 • konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen
  ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis,
  og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som
  kan skape tvil av betydning om foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi
  konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
  revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
  årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi
  modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på
  revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
  hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningen ikke fortsetter driften.

 • evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,
  inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de
  underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon», mener vi at foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar
med lov, foreningens formål og vedtektene for øvrig.
Tønsberg, 30. januar 2020
Revisjonsfirmaet Tom Christoffersen AS
Signatur Tom

Tom Christoffersen
Registrert revisor

 

 


Vi støttes av:

Klikk på logene for å vite mer

Format Eiendom  ostnorskjazzsenter henriksen qualityhotell_tonsberg vestfold_fylkeskommune bmw pemamiljoteknikk  skallevold Asupport Tønsberg Kommune

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Tønsberg Jazzklubb:

c/o Knut Andersen
Kastanjeveien 7
3151 Tolvsrød
Org.nr 989 893 262

Kontakt:

Epost: post@tonsbergjazz.no
Tlf: 98886226

Leder:

Epost: knut@vaari.no
Tlf: 98886226

Innhold © Tønsberg Jazzklubb. Webdesign ©2013-2020 Web Norge